หลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.26 เรื่อง การดำเนินการเพื่ออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ทช1003.10.0518_61 กสทช.12.61 วาระ5.2.26