ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ของบริษัททริปเปิลที

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.21 เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) สำหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0517_61 กสทช.12.61 วาระ5.2.21