ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ของทีโอที

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.20 เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0516_61 กสทช.12.61 วาระ5.2.20