เรื่องร้องเรียนกรณีเดือดร้อนจากการตั้งเสาส่งสัญญาณ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 28/2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วาระที่ 4.11 กรณีที่มีผู้ร้องเรียนเรื่องได้รับความเดือดร้อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (เสาสัญญาณ) เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ได้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ก่อนการติดตั้งเสาสัญญาณ ทำให้ผู้ร้องเรียนและประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวมีความวิตกกังวลว่าจะเกิดความเสียหายต่อสุขภาพร่างกายและทรัพย์สิน จึงอยากให้มีการรื้อถอนเสาสัญญาณดังกล่าวออกจากชุมชน โดยการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีนี้ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ลงมติแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก โดยเห็นว่า หลักเกณฑ์ในการตั้งเสาสัญญาณกำหนดว่า ผู้ประกอบการต้องแสดงหลักฐานการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่าได้รับการยอมรับก่อนที่จะยื่นขอรับใบอนุญาต แต่กรณีนี้บริษัทเพียงแสดงภาพถ่ายว่าได้เข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชน แต่ไม่สามารถระบุยืนยันวันเวลาที่ดำเนินการว่าเกิดขึ้นก่อนการขอใบอนุญาต ดังนั้นการที่มติที่ประชุมเห็นว่า สถานีดังกล่าวได้รับใบอนุญาตแล้ว โดยไม่พิจารณาถึงความชอบในการออกใบอนุญาตด้วย จึงถือว่ายังไม่รอบคอบเพียงพอ พร้อมกันนั้นยังเห็นว่า กสทช. ควรต้องมีการกำหนดแนวทางมาตรฐานเรื่องการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าจะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร และจะต้องมีวิธีการเก็บหลักฐานอย่างไรด้วย

------1003.10.0901_57-4.11----------1