ประกาศเรื่องการคืนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่เต็มกลุ่ม

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.12 เรื่อง ประกาศ กสทช. เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท์ สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่เต็มกลุ่ม กรณีเป็นกลุ่มเลขหมายที่มีผู้ใช้บริการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0466_61 กสทช.11.61 วาระ5.2.12