สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศระหว่าง ทีโอที กับ แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.6 เรื่อง สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0465_61 กสทช.11.61 วาระ5.2.6