วาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 มีหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0429_61 กสทช.10.61 วาระ5.1.1

 

ทช1003.10.0430_61 กสทช.10.61 วาระ5.1.4

 

ทช1003.10.0431_61 กสทช.10.61 วาระ5.1.5