เรื่องร้องเรียนบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป กรณีที่ปรับราคาขึ้นค่าแพ็กเกจ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.21 เรื่อง ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป มีหนังสือชี้แจงกรณีที่ปรับราคาขึ้นค่าแพ็กเกจ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0395_61 กสทช.9.61 วาระ5.1.21