การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง ที่ตั้งเสาอากาศ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.9 เรื่อง การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง ที่ตั้งเสาอากาศ กรณีไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนการเช่า ณ สำนักงานที่ดิน ณ ที่ดินที่ตั้งอยู่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด บางขุนนนท์เรดิโอ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0392_61กสทช.9.61 วาระ5.1.9