วาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 มีหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0389_61กสทช.9.61 วาระ5.1.1

 

ทช1003.10.0390_61 กสทช.9.61 วาระ5.1.6

 

ทช1003.10.0391_61กสทช.9.61 วาระ5.1.8

 

ทช1003.10.0393_61กสทช.9.61 วาระ5.1.10

 

ทช1003.10.0394_61กสทช.9.61 วาระ5.1.11