วาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0358_61 กสทช.8.61 5.1.1

 

ทช1003.10.0359_61 กสทช.8.61 5.1.2

 

ทช1003.10.0360_61 กสทช.8.61 5.1.3

 

ทช1003.10.0361_61 กสทช.8.61 5.1.4