การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ร่วมลงมติโดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0322_61 กสทช.7.61 วาระ 5.4.1