กรณีเอกชนขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวร์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.4 เรื่อง บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวร์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

 

ทช1003.10.0290_61 กสทช.6.61 วาระ 5.2.4