การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสถานีแซ่บสเตชั่น

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ทีเอ มีเดีย จำกัด สถานีแซ่บสเตชั่น รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๗๖ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

ทช1003.10.0667_61 กสทช.16.61 วาระ 5.1.11