ใช้งานมาสองปี ถูกยกเลิกบริการ ผู้บริโภคร้องขอเลขหมายคืนและใช้โปรเดิม

ผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ว่า ผู้ร้องเรียนสมัครใช้ซิมการ์ดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต และไม่มีการโทรออกมา 2 ปีแล้ว โดยการเติมเงินแต่ละครั้งอยู่ได้ 6 เดือน เติมเงินล่าสุดเมื่อ 25 เมษายน 2557 แต่จู่ๆ ก็ถูกยกเลิกเลขหมายเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่มีข้อมูลการใช้บริการในระบบ  จึงขอให้บริษัทคืนเลขหมายและโปรโมชั่นเดิม หากคืนหมายเลขเดิมไม่ได้ ยินดีเปลี่ยนเลขหมายใหม่ แต่ขอโปรโมชั่นเดิม

บริษัทชี้แจงต่อสำนักงาน กสทช. ว่า ผู้ร้องมีประวัติการเติมเงินมูลค่า 90 บาทเมื่อ 25 เมษายน 2557 แต่ไม่พบการซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตตามช่องทางที่กำหนดไว้ จึงทำให้เลขหมายนี้ไม่ได้รับวันใช้งาน 180 วัน และมีสถานะยกเลิกใช้บริการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ต่อมาบริษัทฯ แก้ไขให้ผู้ร้องเรียนสามารถใช้เลขหมายเดิมได้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 และแนะนำให้ซื้อแพ็กเก็จอินเทอร์เน็ตของ ISIM ได้ที่เว็บไซต์ที่กำหนด เริ่มต้น “แพ็กเกจราคา 300 บาท” แต่ว่าต่อมาเลขหมายนี้ถูกยกเลิก เพราะไม่มีการลงทะเบียนแสดงตน บริษัทฯ จึงแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนสามารถใช้บริการได้อีกครั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 แต่เนื่องจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายเดิม จึงเปิดบริการให้ภายใต้รายการส่งเสริมการขาย “โทรนาทีละ 75 สตางค์ทุกเครือข่าย” และบริษัทเสนอคงสิทธิการใช้บริการคงเหลือจำนวน 106.4 บาทเข้าหมายเลขดังกล่าว พร้อมเพิ่มวันการใช้งาน และส่งซิมการ์ดหมายเลขเดิมให้ผู้ร้องเรียน แต่ผู้ร้องเรียนไม่ยินดียุติเรื่องร้องเรียน โดยขอใช้รายการส่งเสริมการขาย “iSIM” และสามารถซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเดิมได้ นั่นคือ “แพ็กเกจราคา 90 บาท 70 MB ใช้งานได้ 180 วัน”

เมื่อเข้าสู่การพิจารณาในชั้นคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม และที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 24/2559 ล้วนมีมติสอดคล้องกัน คือให้บริษัทฯ  คืนเลขหมายและเงินคงเหลือในระบบให้แก่ผู้ร้องเรียน และเสนอรายการส่งเสริมการขายที่ใกล้เคียงกับรายการส่งเสริมการขายเดิมให้ผู้ร้องเรียนพิจารณา รวมทั้งต่อไปต้องประชาสัมพันธ์ระยะเวลาสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างชัดเจน

 

รู้สิทธิ

สัญญาย่อมเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาได้แสดงเจตนำเสนอและสนองถูกต้องตรงกัน โดยชัดแจ้งว่าผู้ให้บริการตกลงให้บริการโทรคมนาคม และผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549

ข้อ 8 สัญญาย่อมเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาได้แสดงเจตนำเสนอและสนองถูกต้องตรงกัน โดยชัดแจ้งว่าผู้ให้บริการตกลงให้บริการโทรคมนาคม และผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมิได้ปฏิเสธข้อเสนอเกี่ยวกับบริการใดของผู้ให้บริการ จะถือว่าผู้ใช้บริการได้แสดงเจตนาตกลงใช้บริการนั้นของผู้ให้บริการมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการนั้นอยู่แล้ว และประสงค์จะใช้บริการนั้นต่อไป