ถูกเก็บค่าบริการหลังโดนระงับสัญญาณไปแล้ว

ผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ว่า ผู้ร้องสมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย Net(i) 899 อัตราเหมาจ่ายรายเดือน 899 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใช้ผ่านอุปกรณ์ iPad ต่อมาบริษัทตัดสัญญาณ เนื่องจากค้างชำระจำนวน 2 รอบ เมื่อไปชำระค่าบริการ 2 รอบ พนักงานแจ้งให้ชำระค่าบริการรวม 4 รอบ (ตุลาคม 2556 – มกราคม 2557) จึงขอให้บริษัทคืนเงินที่ได้ชำระค่าบริการไปโดยไม่ได้ใช้บริการอินเเทอร์เน็ตจำนวน 4 รอบดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 3,847.72 บาท

กรณีนี้สำนักงาน กสทช. มีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการเพื่อยืนยันความถูกต้องในการเก็บค่าบริการตามคำร้องภายใน 60 วัน จึงสิ้นสิทธิการเรียกเก็บค่าบริการ แต่เมื่อบริษัทได้เรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าจำนวนที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการจริง บริษัทจึงต้องคืนเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยภายในสามสิบวัน ซึ่งทั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม และที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2559 ต่างมีมติเห็นชอบตามความเห็นสำนักงาน กสทช. ที่ให้บริษัทฯ คืนเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ร้องเรียนเต็มจำนวน พร้อมทั้งดอกเบี้ย

 

รู้สิทธิ

ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ยืนยันการเรียกเก็บค่าบริการภายใน 60 วัน หากไม่ดำเนินการย่อมสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว

หากปรากฎว่าผู้ให้บริการเรียกค่าบริการเกินกว่าจำนวนที่ใช้บริการจริง ต้องคืนเงินส่วนต่างที่เรียกเก็บเกินให้แก่ผู้ใช้บริการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ข้อเท็จจริงยุติ และชำระดอกเบี้ยส่วนต่างในอัตราเท่ากับที่ได้กำหนดไว้ว่าจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัด

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549

ข้อ 22 กรณีผู้ใช้บริการเห็นว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการสูงกว่าอัตราขั้นสูงที่คณะกรรมการกำหนดตามข้อ 16 หรือสูงกว่าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการรายอื่นที่ใช้บริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือเห็นว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการโดยไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของตนจากผู้ให้บริการได้

ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการดังกล่าว และต้องแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ใช้บริการมีคำขอตามวรรคหนึ่ง หากผู้ให้บริการไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ให้บริการนั้นสิ้นสุดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในจำนวนที่ผู้ใช้บริการได้โต้แย้งนั้น

ข้อ 23 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฎว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเกินกว่าจำนวนที่เกิดขึ้นจากใช้บริการจริง ผู้ให้บริการจะต้องคืนเงินส่วนต่างของค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่เรียกเก็บเกินให้แก่ผู้ใช้บริการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ข้อเท็จจริงยุติ และผู้ให้บริการต้องชำระดอกเบี้ยในส่วนต่างในอัตราเท่ากับที่ได้กำหนดไว้ว่าจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัด เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้ตกลงเลือกให้ดำเนินการในการคืนเงินส่วนต่างที่เรียกเก็บเกินเป็นอย่างอื่น หรือตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้