โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรเข้า-ออกยาก สัญญาณขาดหาย

ผู้บริโภคร้องเรียน บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณหมู่บ้านคันทรีปาร์ค อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีปัญหาโทรเข้า-ออกยากและสัญญาณขาดหาย เคยแจ้งให้บริษัทดำเนินการแล้ว แต่ยังประสบปัญหาเช่นเดิม

กรณีนี้สำนักงาน กสทช. วิเคราะห์ว่า ไม่พบว่าบริษัทฯ ได้มีการโฆษณาหรือรับรองว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่มีข้อจำกัด และผู้ร้องไม่ได้หยิบประเด็นเรื่องการให้บริการของบริษัทไม่เป็นไปตามโฆษณาหรือสัญญาให้บริการ รวมทั้งส่วนหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ (วท.) ได้ให้ความเห็นว่า การกำหนดประสิทธิภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภาพรวมทั้งประเทศ จะเป็นการวัดหาค่าเฉลี่ยของ Cell Site ทั่วประเทศ แต่ตามข้อร้องเรียนเป็นการร้องเรียนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น จึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละพื้นที่ได้ และจากรายงานคุณภาพการให้บริการ ประจำเดือน เมษายน 2554 ของบริษัทฯ พบว่าคุณภาพการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ และต่อมาพบว่าผู้ร้องสามารถใช้บริการได้แล้ว ดังนั้นที่ประชุมกทค. ครั้งที่ 6/2555 จึงมีมติให้ยุติข้อร้องเรียน

 

รู้สิทธิ

ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องให้บริการโทรคมนาคมตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที่ได้โฆษณาหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งว่าการให้บริการโทรคมนาคมไม่เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที่กำหนดไว้ ผู้ให้บริการมีภาระในการพิสูจน์ข้อโต้แย้งดังกล่าว และต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อเป็นการแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรม