เก็บค่าใช้บริการ Social Media เพิ่มจากโปรใช้เน็ต ได้หรือไม่

กรณีแบบนี้ก็มีด้วย เรื่องคือผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ว่าเรียกเก็บค่าบริการแพ็กเกจ Nokia Social Network ราคา 31.03 บาท/สัปดาห์ เพิ่มจากโปรโมชั่นที่สมัครใช้บริการอยู่ เพื่อให้ใช้บริการ Social media ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าเป็นการเรียกเก็บค่าบริการที่ซ้ำซ้อน

กรณีนี้บริษัทฯ ชี้แจงว่า ผู้ร้องเรียนสามารถใช้โซเชียล เน็ตเวอร์คผ่าน browser ได้ แต่หากต้องการใช้โซเชียล เน็ทเวอร์ค เช่น facebook หรือ twitter ผ่าน icon special บนโทรศัพท์มือถือโนเกีย N8 ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของผู้ร้องเรียน จะต้องซื้อแพ็กเกจ Nokia Social Network ราคา 31.03 บาท/สัปดาห์ และเนื่องจากผู้ร้องเรียนเป็นลูกค้าเก่าที่ใช้บริการมากว่า 3 ปี จึงเสนอให้ใช้แพ็กเกจดังกล่าวฟรี 1 สัปดาห์ แต่ผู้ร้องเรียนไม่ตอบรับข้อเสนอดังกล่าว

อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ มีความเห็นว่า การใช้บริการ Social media ผ่าน web browser และ icon หน้าจอโทรศัพท์มือถือต่างเป็นบริการทางโทรคมนาคมลักษณะหรือประเภทเดียวกัน การที่บริษัทจำกัดสิทธิไม่ให้ผู้ร้องใช้บริการ Social media ผ่านหน้าจอโทรศัพท์ หากผู้ร้องไม่ได้สมัครโปรโมชั่น Nokia Social Network Unlimited ราคา 31.03 บาท เป็นการเรียกเก็บค่าบริการที่ไม่สอดคล้องกับมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 คือเรียกเก็บซ้ำซ้อนหรือเรียกเก็บสูงกว่าบริการรายอื่น จึงมีความเห็นให้บริษัทดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนสามารถใช้บริการ Social media ผ่าน Icon ของหน้าจอโทรศัพท์ได้ตามปกติ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมจากแพ็กเกจ Edge/GPRS ที่ผู้ร้องได้รับสิทธิอยู่แล้ว และหากบริษัทฯ จำกัดสิทธิการใช้บริการลักษณะเดียวกันในผู้ใช้บริการรายอื่น ให้เลขาธิการ กสทช. ดำเนินการตามกฎหมาย

แต่ว่าที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2555 มีมติให้ยกคำร้องเรียน เนื่องจากผู้ร้องเรียนได้ยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวจากบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เรียบร้อยแล้ว

 

รู้สิทธิ

ผู้รับใบอนุญาตจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการนอกเหนือหรือเกินกว่าอัตราขั้นสูงที่คณะกรรมการกำหนดไม่ได้ และต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในอัตราเดียวกันสำหรับบริการโทรคมนาคมลักษณะหรือประเภทเดียวกัน