ย้ายจาก Hutch มาเรียล มูฟ เงินในระบบหายกว่า 40,000 บาท

ผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ว่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 4 เลขหมาย ซึ่งเดิมให้บริการโดยระบบ Hutch ต่อมาย้ายมาบริษัท เรียล มูฟ จำกัด โดยบริษัทฯ ทำการโอนเงินค่าโทรในระบบเดิมมาด้วย โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเติมเงินขั้นต่ำ 20 บาท ขึ้นไปเพื่อซื้อจำนวนวัน ทั้งนี้เดิมการโทรออกจะคิดค่าบริการจากเงินในระบบ ซึ่งทั้งสี่เลขหมายมีเงินในกระเป๋าหลักและกระเป๋าโบนัสรวมกันในแต่ละเลขหมายกว่า 40,000 บาท แต่ล่าสุด เมื่อเติมเงินเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 พบว่าแต่ละเลขหมายที่เงินเหลือในระบบเพียงหมายเลขละ 200 กว่าบาท เงินสูญหายไปจากระบบโดยไม่ทราบสาเหตุ  โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ แจ้งว่า เช็คยอดเติมเงินย้อนหลังไม่ได้ ผู้บริโภคจึงขอให้บริษัทฯ คืนเงินในระบบที่สูญหาย และนำเงินจำนวนที่โอนมาจาก Hutch ตามสิทธิเดิมของผู้ร้องเรียน

กรณีทั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม และที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 มีมติสอดคล้องกัน เห็นชอบตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอความเห็นว่า เมื่อบริษัทเรียล มูฟ รับโอนกิจการมาจากบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาที่มีผลอยู่ก่อนการโอน และต้องไม่มีข้อกำหนดที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก กีดกัน หรือไม่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้นบริษัทฯ จะต้องนำเงินจำนวนที่โอนมาจาก Hutch ให้อยู่ในกระเป๋าหลักตามสิทธิเดิมที่ผู้ร้องเรียนได้รับ ตามเงื่อนไขการใช้บริการก่อนโอนกิจการ

 

รู้สิทธิ

การโอนสิทธิการให้บริการไปยังผู้ให้บริการรายอื่นจะกระทำมิได้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และผู้รับโอนจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาที่มีผลอยู่ก่อนการโอน

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549

ข้อ 31 การโอนสิทธิการให้บริการตามสัญญาไปยังผู้ให้บริการรายอื่นจะกระทำมิได้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และผู้รับโอนจะต้องดำเนิการให้เป็นไปตามสัญญาที่มีผลอยู่ก่อนการโอน