บริษัทเพิ่มคลื่นความถี่ใหม่ แต่กระทบคุณภาพสัญญาณคลื่นความถี่เดิม

กรณีนี้ผู้บริโภคที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1800 ร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ว่าประสบปัญหาการใช้บริการบริเวณซอยอิสระภาพ 10 เขตคลองสาน กรุงเทพ  ซึ่งจากการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. พบว่าปัญหาเกิดจากเครื่องโทรศัพท์ที่ผู้ร้องเรียนใช้ไม่สามารถรองรับทุกความถี่ที่บริษัทให้บริการ ดังนั้นคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมจึงมีความเห็นให้ประสานบริษัทฯ เยียวยาผู้ร้องเรียนด้วยการหาเครื่องโทรศัพท์ที่รองรับความถี่ 1800 MHz และ 850 MHz ให้ผู้ร้องเรียนใช้งาน

จากข้อเสนอนี้ กสทช. บางท่านมีความเห็นว่า หากมีมติให้บริษัทจัดหาโทรศัพท์ให้ผู้ร้องเรียน จะเกิดเป็นกรณีตัวอย่าง และมติจะมีผลต่อ่ไปในอนาคต แต่ กสทช. ประวิทย์ฯ มีความเห็นต่างว่า หลังจากบริษัทฯ เพิ่มคลื่นความถี่ย่าน 850 MHz  จากการวัดคุณภาพสัญญาณพบว่ามีปัญหาการใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz  แสดงว่าประสิทธิภาพการให้บริการคลื่นความถี่ 1800 MHz ลดลง จึงชอบธรรมที่บริษัทจะเยียวยาให้ผู้ใช้บริการ

ต่อมาผู้บริโภครายเดิมส่งหนังสือร้องเรียนใหม่เข้ามาในปัญหาเดียวกัน แต่ต่างพื้นที่ พร้อมระบุว่า หากบริษัทฯ แก้ปัญหาไม่ได้ขอให้ กสทช. ลงโทษขั้นสูงสุดกับบริษัทฯ และให้บริษัทฯ ชดเชยค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์ให้ผู้ร้องเรียน ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ เห็นว่ากรณีนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าผู้ร้องเรียนจะมีการร้องเรียนไปจนกว่าจะได้รับการแก้ไข ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ต้องการหารือกับบริษัทฯ ในการแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว