อยากใช้เน็ตผ่านสายเคเบิลเหมือนหมู่บ้านข้างๆ แต่บริษัทบอกว่าไม่มีคู่สายเคเบิล

กรณีนี้ผู้บริโภคร้องเรียนว่าบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรม โดยให้บริการ True Ultra ผ่านสายเคเบิลเฉพาะหมู่บ้านใกล้เคียง แต่ไม่ขยายมายังหมู่บ้านที่ผู้ร้องอาศัยอยู่ ทำให้ผู้ร้องต้องใช้บริการของ 3BB เท่านั้น ไม่สามารถเลือก Package ที่เหมาะสมและดีที่สุดได้

เรื่องนี้ทั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม และคณะกรรมการ กทค. มีความเห็นตรงกันว่า ผู้ใช้บริการมีสิทธิการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใดก็ได้ตามความพึงพอใจ และการที่ผู้ร้องเรียนเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ต 3BB เป็นความประสงค์ของผู้ร้องเรียนเอง อย่างไรก็ดี บริเวณบ้านของผู้ร้องเรียนไม่มีคู่สายเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลให้แก่ผู้ร้องเรียนได้