พื้นที่ห่างไกล คุณภาพสัญญาณต่ำกว่ามาตรฐานต่อเนื่องนับสิบปี

จากการรวบรวมพบว่ามีข้อร้องเรียนคุณภาพสัญญาณต่ำในพื้นที่ห่างไกลทั้งสิ้น 10 กรณี เช่น ที่ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นต้น โดยผู้ร้องเรียนล้วนประสบปัญหาโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตหลุดบ่อย เสียงไม่ชัด บางรายต้องเดินไปหาสัญญาณนอกบ้าน หรือเดินขึ้นที่สูง และทั้งหมดเคยร้องเรียนต่อผู้ให้บริการแล้ว แต่สถานการณ์ปัญหาไม่ดีขึ้น จึงร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช.

เป็นที่น่าสังเกตว่าในพื้นที่ที่มีการตรวจสอบว่าคุณภาพสัญญาณต่ำกว่ามาตรฐาน ผู้ให้บริการมักเสนออุปกรณ์ขยายสัญญาณหรือ Femto cell  ให้ติดตั้งที่บ้านผู้ร้องเรียน โดยผู้ให้บริการถือว่ามาตรการดังกล่าวถือเป็นการเยียวยาปัญหาแล้ว  แต่ กสทช. ประวิทย์ฯ เคยมีความเห็นว่าการเยียวยาดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลในเชิงปฏิบัติ เนื่องจาก Femto cell ต้องใช้กับอินเทอร์เน็ตบ้าน (ADSL) ซึ่งหากผู้ร้องเรียนมีอินเทอร์เน็ตบ้าน คงไม่มีความจำเป็นต้องสมัครใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตทางโทรศัพท์มือถือจนเกิดเป็นปัญหาข้อร้องเรียนขึ้นมา

ในกรณีพิสูจน์ว่าคุณภาพสัญญาณต่ำกว่ามาตรฐาน ที่ประชุม กทค. มักมีมติให้บริษัทฯ ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ เช่น มติ กทค. ครั้งที่ 12/2560 ให้บริษัทฯ เสนอแผนปรับปรุงคุณภาพสัญญาณในพื้นที่ร้องเรียน  ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ เคยให้ความเห็นว่า การจัดทำแผนไม่ได้หมายความว่าต้องตั้งเสาใหม่เท่านั้น บริษัทฯ สามารถเสนอแผนการปรับปรุงสัญญาณ เช่น ปรับความแรง ปรับองศา ปรับจูนโครงข่ายเดิม แล้วแจ้งผลการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให้ กสทช. ทราบภายใน 30 วัน ตัวอย่างการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ เช่น

  • กรณีตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้ทำการปรับทิศทางการส่งสัญญาณไปยังบ้านผู้ร้องเรียนเพื่อให้รับสัญญาณได้ดีมากยิ่งขึ้น
  • กรณีผู้ร้องเรียนซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมเบอร์ สัญญา 12 เดือน แล้วเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ในบริเวณหมู่บ้านเอกมงคล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี ที่ประชุม กทค. มีมติเร่งรัดดำเนินการติดตั้งเสาสัญญาณตามแผนที่บริษัทเสนอมา หากยังไม่มีการติดตั้งเสาสัญญาณในเดือนกันยายน 2559 ถือว่าผู้ร้องเรียนมีสิทธิยกเลิกสัญญา และโอนย้ายเลขหมายไปยังผู้ให้บริการรายอื่นได้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า เงื่อนไขตามมตินี้ไม่ได้มีสาระหรือคุณค่าอะไร เนื่องจากตามหลักกฎหมายที่มีอยู่ ผู้ใช้บริการย่อมมีสิทธิยกเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้อยู่แล้ว โดยในกรณีประสบปัญหาการใช้บริการ การยกเลิกสัญญาทำได้ในทันทีด้วยซ้ำ ส่วนการโอนย้ายเลขหมายไปยังผู้ให้บริการรายอื่นก็เป็นสิทธิที่ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการได้ตามที่ประสงค์อยู่แล้ว