การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2561

การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561

ความเห็นต่าง

การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลักของกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง, ข้อเสนอของประเทศไทยต่อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2019 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก APG19-3, บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม, แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการเพิ่มเติมกรณี บริษัท ซีทีเอซ เคเบิล ทีวี ยกเลิกช่องรายการ, ผลวิเคราะห์ความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง, สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล, แจ้งเปลี่ยนแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ในเส้นทาง สฟ. บางกอกน้อย- สฟ. บ้านดอน ของสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง กฟผ. กับดีแทค

การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 18/2560

ความเห็นต่าง

ขอขยายเวลาลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสประจำตัวผู้ขอรับจัดสรรคลื่นเพื่อกิจการวิทยุคมนาคม, ขอบเขตการได้รับอนุญาตเพื่อให้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 2310 - 2370 MHz ของบริษัททีโอที, ร่างประกาศค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 3, พิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกรณียื่นคำขอหลังใบอนุญาติสิ้นสุด, บริษัทไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ฝ่าฝืนคำสั่งระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค, ช่อง 5 โฆษณาผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย อย., แผนเยียวยากรณียกเลิกช่องรายการ POP TV, การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการทางธุรกิจ