การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561

กสทช.-03-61

ความเห็นต่าง

การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลักของกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง, ข้อเสนอของประเทศไทยต่อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2019 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก APG19-3, บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม, แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการเพิ่มเติมกรณี บริษัท ซีทีเอซ เคเบิล ทีวี ยกเลิกช่องรายการ, ผลวิเคราะห์ความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง, สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล, แจ้งเปลี่ยนแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ในเส้นทาง สฟ. บางกอกน้อย- สฟ. บ้านดอน ของสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง กฟผ. กับดีแทค