การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2560

ระเบียบวาระ-กสทช15-60

ความเห็นต่าง

พิจารณาร่างประกาศเรื่องมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์, พิจารณาคำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทางสาย, พิจารณาร่างประกาศค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2, บริษัทสามารถดิจิตอลฯ ขอยกเลิกรายบริการภายใต้ใบอนุญาตการให้บริการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง, ควบรวมกิจการระหว่างบริษัท AWN และบริษัท ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน), พิจารณาร่างประกาศเรื่องมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม, การสำรวจข้อเท็จจริงกรณีกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดค่าบริการตามการใช้งานจริงในหน่วยวินาที, แนวทางการพิจารณากรณีเปิดเผยข้อมูลผลการวิเคราะห์ความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถี่ฯ