การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 13/2560