การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 15/2560

15-60.3-ระเบียบวาระการประชุม-กทค.-ครั้งที่-15-60