การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 33/2559

_33-59.1_ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 33-59.1