การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 7/2560

---------.7.50-up14.3.601

ความเห็นต่าง

ผลการศึกษาเพื่อกำหนดจำนวนคลื่นความถี่ย่าน 2310 - 2370 MHz ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ใช้ในการให้บริการ, แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม, ผลการพิจารณาความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง และ สตง. ต่อหลักเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่น 1800 MHz, สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 2, การทบทวนการกำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดค้าปลีกบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขออุทธรณ์คำสั่งตามมติ กทค. ครั้งที่ 1/2560 กรณีให้นำส่งเงินรายได้จากการให้บริการในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ 900 MHz, ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2, การกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ ตามมาตรา 84 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หารือเกี่ยวกับหน้าที่ในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการพื้นที่เช่าเสาโทรคมนาคมและสายไฟเบอร์