การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 6/2560

6-60.3-----------------------------------------------------------------------.--------------------------6-60

ความเห็นต่าง

การพิจารณาข้อหารือของสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการให้บริการพร้อมเพย์, แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่เต็มกลุ่ม, รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให้แก่ผู้ใช้บริการกรณีการสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่, การยกเลิกการใช้บริการวงจรโทรคมนาคมแบบเส้นใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟ. ราชบุรี ๒ - สฟ. เพชรบุรี ตามสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง กฟผ. และ บมจ. กสท โทรคมนาคม, การยกเลิกสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเส้นทาง สฟ. บางกอกน้อย - สฟ. บ้านดอน ระหว่าง กฟผ. และ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น, การดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของบริษัทโอทาโรฯ สำหรับปีบัญชี 2558, บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ขอคืนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่เต็มกลุ่ม, แนวทางการดำเนินการกรณีผู้รับใบอนุญาตขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล, แผนการใช้งานคลื่นความถี่ ย่านความถี่ 2310 - 2370 MHz ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), การกำหนดเงื่อนไขเฉพาะสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่