การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 1/2560