การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 32/2559

_32-59.1_ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 32-59.1