การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 30/2559

_30-59.1_ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 30-59.1