การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 28/2559

_28-59.2_ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 28-59.2