การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 27/2559

_27-59.3_ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 27-59.3