การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 48/2557

NBC-48-57

ความเห็นต่าง

-