การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 24/2559

_24-59.2_ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 24-59.2