การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 23/2559

----------------------------------.-23.59-27.9.59