การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 20/2559

_20-59.1_ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 19-59_1_