การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 29/2559

Agenda-NBC-29-59

จับตาวาระ

Wake Up News, Voice TV, สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …, ทบทวนงบประมาณรายจ่าย (กลางปี) สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ประจำปี 2559, การปรับเปลี่ยนที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีเสริมในกลุ่ม A2 และ A3 ของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและกำหนดการขยายโครงข่าย, สถานะการดำเนินการตรวจสอบผลกระทบจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกระบบสำรองเป็นการชั่วคราวในการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล