การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 19/2559

_19-59.2_ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 19-59