การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 17/2559

_17-59.1_ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 17-59

ความเห็นต่าง

แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการบนคลื่น 2.1 GHz, 1800 MHz, 900 MHz, ร่างประกาศอัตรา IC อ้างอิง, บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม, บจ. ดีแทค ไตรเน็ต ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม, บจ. เรียลมูฟ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม, ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 57-66 GHz (V-band), แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ, ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ กฟผ., อุทธรณ์คำสั่งกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข MNP, สัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บจ. เดอะ ไวท์สเปซ, การบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคมและการปรับปรุงแผนเลขหมาย