การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 16/2559

_16-59.1_ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 16-59