การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 14/2559

_14-59.1_ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 14-59