การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 19/2559

AgendaNBC19-59

จับตาวาระ

Peace TV , วอยซ์ทีวี, จ่ายเงินประมูลทีวีดิจิตอลงวด 3, (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... , พิจารณาคำขอยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปของผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก จำนวน 29 ราย, การลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 4 ช่อง, มาตรการบังคับทางปกครองข้อขัดข้องในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล, เรื่องร้องเรียนให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคช่องรายการ โฮม ชาแนล, กอแก้ว, ซุปเปอร์ริช ซุปเปอร์รวย, ไบรท์ทีวี, 1TV