การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 18/2559

NBC18-59

ความเห็นต่าง

-