การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 11/2559

_11-59.1_ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 11-59 - for merge