การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 10/2559

_10-59.1_ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 10-59rev2