การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 9/2559

----------------------------------.9.59-27.4.59-------------------