การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 12/2559

NBC12-59

จับตาวาระ

แผนยุติแอนะล็อก ช่อง 7 – ช่อง 3, เกณฑ์ส่งเสริมวิทยุชมชนคุณภาพ, เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบระยะเวลาการโฆษณาออกอากาศของช่อง 3, การพิจารณาโตแย้งคัดค้านหนังสือสำนักงาน กสทช. และการกำหนดมาตรการทางปกครองกับ บ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด กรณีนำช่องรายการที่ไม่ได้รับอนุญาตมาออกอากาศ, แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการของ บ. ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด และ บ. พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จำกัด และ บ.สตาร์ช(ประเทศไทย)จำกัด, ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด แจ้งยุติการให้บริการช่องรายการทางกล่อง PSIและ กล่อง Sun Box, พีเอสไอ บรอดแคสติ้ง จำกัด ได้กำหนดเมนูแนะนำและตั้งค่าเริ่มต้นช่องรายการของกล่องรับสัญญาณ PSI, ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การวัดการแพร่ของแปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง(ฉบับที่2)